Demka Velos oynar kafa kafa arıyorum. Tel:0506.292.1563
Mail: my.oktay@hotmail.com