Duyuru

Çökü?
Henüz duyuru yok

ZIPKINCI yard?m

Çökü?

Siz burada forumun çal??ma sekli hakk?nda ba?l?k linkleri yoluyla veya arama yoluyla sorular?n?za cevap bulabileceksiniz.

Forumlar, Konular ve Mesajlar

Topluluk bülten panosu nedir?

Topluluk bülten panosu çevrimiçi bir tart??ma sitesidir. Bazen "bord" veya "forum" olarak da adland?r?l?r. Forumlar, konular ve bireysel mesajlardan olu?an birkaç kategori içerebilir. Bir topluluk bülten tahtas?ndaki içerik genellikle sitenin kullan?c?lar? veya üyeleri taraf?ndan olu?turulur. Destek, fikir payla?ma ve farkl? konular için kullan?l?rlar.

Tüm bunlar nas?l yap?land?r?l?r?

Bülten panosu genel olarak, bireysel yay?nlardan (bir kullan?c? bir ?eyler yazd??? yerden) olu?an konular? (ileti dizileri veya tart??malar) içeren forumlar (daha spesifik konu alanlar?) içeren çe?itli kategorileri (geni? konu alanlar?) .

Genellikle topluluk ana sayfas?nda, kategori ve forumlar?n bir listesi vard?r ve her biri için temel istatistikler bulunur - konu say?s? ve yay?n say?s? dahil ve hangi üye en son mesaj? gönderen üyeler dahilindedir. Bu, en yeni yay?nlar?n, foto?raflar?n ve di?er ö?elerin payla??ld??? bir ak??? gösteren bir etkinlik ak???yla de?i?tirilebilir.

Yolumu nas?l bulabilirim?

Bir forumun ad?na t?klad???n?zda içerdi?i konular listesine yönlendirilirsiniz. Bir konu, üyeler veya misafirler aras?ndaki konu?malard?r. Her konu tek bir mesaj olarak ba?lar ve yan?tlar ve yorumlar farkl? kullan?c?lar taraf?ndan eklenirken büyür.

Yeni bir konuyla ba?lamak için + Yeni Konudü?mesine t?klay?n (bunu yapmak için do?ru izinlere ihtiyac?n?z olabilir).

Konular çok farkl? ?ekillerde s?ralan?r. Varsay?lan, en son etkinli?in bulundu?u konunun en üstte olmas?d?r. Ancak, bu s?ralamay? kolayca de?i?tirebilirsiniz, örne?in en çok mesaj alan konuyu en üstte görmek için. Konu listesinin sa? üst kö?esindeki Filtre menüsünü t?klaman?z yeterlidir. Filtre menüsü geçerli sayfay? s?ralamak için ihtiyaç duydu?unuz seçenekleri sunar

Çok sayfal? görünümler

Gösterilecek ba?ka konu daha tek bir sayfaya s??d?r?ld???nda, sayfa numaralar?n? içeren 'Sayfa' kutusu görebilirsiniz. Bu, konu listesinin iki veya daha fazla sayfada bölündü?ünü gösterir. Birden fazla sayfaya ö?e listeleri bölme yöntemi topluluk genelinde kullan?l?r.

Yap??kan konular nedir?

'Yap??kan' konular, yöneticilerin veya yöneticilerin önem verdi?i konular? belirtir. Bunlar, konu listesinin en üstünde listelenir ve k?sa bir süre önce herhangi bir yaz?lar? olmasa bile giri?in üst k?sm?na "s?k??m??" olarak kal?r. Amaçlar?, önemli bilgilerin her zaman görünür ve eri?ilebilir olmas?d?r.

Bir konuyu nas?l okuyabilirim?

Bir konuyu okumak için ba?l???n? t?klay?n. Bir konudaki her mesaj bir üye veya bir konuk taraf?ndan olu?turulur. ?leti metninin solundaki konuyu yaratan üye hakk?nda k?sa bir bilgi göreceksiniz.

Mevcut bir konuyu yan?tlamak için Yan?t Yazdü?mesine t?klay?n. Bu dü?me görünmezse, üye olarak oturum açmad???n?z? veya cevap vermek için iznin olmad???n? veya konunun yeni yan?tlara kapat?ld???n? gösterebilir.

Ayr?ca sayfan?n alt k?sm?nda bir Yan?t kutusu olacakt?r. Buras?, yan?t? h?zla girebilece?iniz yerdir. Herhangi bir yan?tta Al?nt?laba?lant?s?n? t?klarsan?z, o yay?n?n içeri?i otomatik olarak Yan?t Kutusu'na eklenir. Birden fazla yay?nta Al?nt?'? t?klamak, bu yay?nlar? tek bir yan?ttan çok al?nt?laman?za izin verir.

Üyelere ili?kin daha fazla bilgiyi nas?l bulabilirim?

Belli bir üye hakk?nda bilgi görüntülemek için kullan?c? ad?na t?klay?n. Bu sizi herkese aç?k profil sayfas?na götürür.

Gezinme Çubu?u nedir?

Her sayfan?n üst k?sm?ndaki gezinme çubu?u, hareket etmenize yard?mc? olacak ba?lant?lar içerir. Sol üstteki bir "k?r?nt? k?r?nt?s?" alan?, ?imdi nerede oldu?unuzu gösterir. Sa?daki bir form, h?zl? bir ?ekilde giri? yapman?z? sa?lar. Bu, sitenin bir bölümünden di?erine h?zl? hareket etmeyi sa?lar.

Toplulu?un görüntüsünü de?i?tirebilir miyim?

Sayfan?n alt solundaki stil de?i?tiricisini kullanarak toplulu?un stilini de?i?tirebilirsiniz. Bu, toplulu?un renk düzenini ve görünümünü de?i?tiren farkl? stiller seçmenizi sa?lar. Bu seçenek görünmezse, pano yeniden biçimlendirilemez.

Haz?rlan?yor...
X