Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Balık Çiftlikleri ile ilgili 24 Ocak 2007 tarihli Tebliğ

 1. #1
  Administrator Mustafa PAKER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-04-2004
  Bulunduğu yer
  Göztepe/İzmir
  Yaş
  39
  Mesajlar
  12.061

  Balık Çiftlikleri ile ilgili 24 Ocak 2007 tarihli Tebliğ

  Çevre ve Orman Bakanlığının denizlerdeki balık çiftlikleri ile ilgili tebliği 24 Ocak 2007 günlü ve 26413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.  TEBLİĞ  Çevre ve Orman Bakanlığından:

  DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN

  NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ

  BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (h) bendi ile geçici 2 nci maddesi hükümlerince, denizlerde yapılacak balık çiftliklerinin kurulamayacağı ötrofikasyon riski yüksek olan hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının belirlenmesine yönelik ilke ve esasların oluşturulmasıdır.  MADDE 2 – (1) İlke ve esaslar

  a) Hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının kirlenmeye karşı korunması ve bu kapsamda balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanları ile ilgili ilke ve esasları belirlemek bu Tebliğin temel ilkesini oluşturmaktadır. Bu anlamda; organik atığın mikrobial bozunması; amonyak, nitrat, nitrit, fosfat ve diğer inorganik maddelerin açığa çıkması ötrofiksyon oluşumunun başlıca nedenleridir. Atıkların denizel ortama girişi sadece su kalite parametrelerini değiştirmekle kalmayıp bentik canlıları etkilemekte habitat değişimine neden olmakta ve ötrofikasyon riskini artırarak alanın hassas alan haline gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca, ötrofikasyon riski, akıntı ve rüzgar hızına ve yönüne bağlı olarak artma ya da azalma gösterdiğinden, balık çiftliği kurulacak alanlarda etkin akıntı ve rüzgar yönünün kıyıdan koy ve körfez ağzına, açığa doğru olması önem arz etmektedir. Öte yandan, açık denizle kütlesel su alışverişinin boğaz veya daha geniş bir açıklık aracılığıyla engellenmiş olarak sağlanabildiği ve kıyı çizgisinin girintili (içbükey) olduğu alanlar koy ve körfez alanlarıdır. Kapalı koy ve körfez alanları özellikleri nedeniyle her zaman ötrofikasyon riski altında olan yerlerdir.

  b) Çevre kirliliğinin artmaması ve ötrofikasyon riskinin önlenmesi için balık çiftliklerinin kurulacağı alanların özümseme kapasitesi belirlenmeli ve buna göre yeni kurulacak tesislerin üretim kapasiteleri tespit edilmeli ve yer seçimi yapılmalıdır.


  MADDE 3 – (1) Balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas alan kriterleri

  a)Aşağıdaki tabloda belirtilen parametrelere karşılık gelen kriterlerin tamamının sağlandığı koy ve körfez alanları hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanları olarak nitelendirilir. Bu alanlar içinde kalan yerlerde balık çiftlikleri kurulamaz.


  TABLO: Balık Çiftliği Kurulamayacak Hassas Alan Niteliğindeki Alanlara Ait Parametre ve Kriterler

  Parametre
  Kriter

  Derinlik
  ≤ 30m

  Kıyıdan Uzaklık
  ≤0.6 deniz mili

  Akıntı Hızı*
  ≤ 0.1 m/sn


  *Akıntı hızı tesisin yanında; rüzgar hızının 0-3.3 m/sn olduğu sakin, esintili ve hafif rüzgarlı hava şartlarında 5 metre derinlikte 24 saat süre ile ölçülür. Ancak rüzgar hızının düşük olduğu sakin ve/veya esintili hava şartlarının bulunduğu durumlarda ölçüm yapılması tercih edilir.  b)Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek olan doğal ve arkeolojik sit alanlarında balık çiftlikleri kurulamaz.


  MADDE 4 – (1) Mevcut balık çiftlikleri ile ilgili iş ve işlemler
  a) Mevcut balık çiftlikleri, bu tebliğin 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan kriterlere göre durumlarını 1/5/2007 tarihine kadar tespit ettirerek Çevre ve Orman Bakanlığına rapor etmekle yükümlüdürler. Söz konusu durum tespiti Üniversiteler veya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun konu ile ilgili uzman birimlerine yaptırılır. Belirlenen süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen balık çiftlikleri hakkında yasal işlem yapılarak kapatılır.
  b) Bu tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan kriterlere göre tespit edilmiş olan hassas alanlar içinde kalan balık çiftlikleri, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından en geç 13/5/2007 tarihine kadar kapatılır  MADDE 5 –(1) Ötrofikasyon riski belirleme
  a) Bu Tebliğin 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan kriterlere göre tespit edilmiş olan hassas alanlar dışında kalan koy ve körfez alanlarında faaliyette bulunan mevcut balık çiftlikleri, üretim yaptıkları alanlar için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu maddenin (c) bendinde belirtildiği şekilde, TRIX İndeksine göre ötrofikasyon riski bulunup bulunmadığını Üniversiteler veya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun’ın konu ile ilgili uzman birimlerine hazırlatır ve değerlendirilmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına rapor ederler. Bu çerçevede yapılacak ölçüm ve analizler, Çevre ve Orman Bakanlığınca yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarında yaptırılır. TRIX İndeksine göre ötrofikasyon riski bulunmadığı tespit edilen alanlarda faaliyetlerini sürdürecek olanlar, her yıl TRIX İndeksine göre izleme yaparlar ve sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığına bildirirler. Ötrofikasyon riskinin belirlenmesi amacıyla yapılacak TRIX indeksinin hesaplanmasına ilişkin tespit ve izleme sonuç raporları her yılın Eylül ayı sonu itibariyle değerlendirilmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilir.
  b) Bu Tebliğin 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan kriterlere göre tespit edilmiş olan hassas alanlar dışında kalan koy ve körfez alanlarında yeni kurulacak balık çiftlikleri, yer seçimi aşamasında üretim yapacakları alanlar için bu maddenin (c) bendinde belirtildiği şekilde, TRIX İndeksine göre ötrofikasyon riski bulunup bulunmadığını Üniversiteler veya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun konu ile ilgili uzman birimlerine hazırlatır ve değerlendirilmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına rapor ederler. Bu çerçevede yapılacak ölçüm ve analizler, Çevre ve Orman Bakanlığınca yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarında yaptırılır. Yeni kurulacak balık çiftlikleri faaliyete geçtikten sonra her yıl TRIX İndeksine göre izleme yaparlar. Ötrofikasyon riskinin belirlenmesi amacıyla yapılacak TRIX indeksinin hesaplanmasına ilişkin tespit ve izleme sonuç raporları her yılın Eylül ayı sonu itibariyle değerlendirilmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilir.

  c) EK-1’de verilen TRIX indeksi hesaplanırken, ötrofikasyona neden olan birincil üretimin en yüksek olduğu Mayıs ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez balık çiftliğinin kapladığı alanın ortasından ve 4 (dört) kenarının 20’şer (yirmişer) metre açığından olmak üzere toplam beş noktada örnekleme yapılır. Her örnekleme noktasından yüzeyden, ortadan ve dipten olmak üzere toplam üç derinlikten, birer numune alınarak örnekleme yapılır. Numuneler, 7/1/1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’ne uygun olarak alınır. Bu numunelerin analizleri Çevre ve Orman Bakanlığınca yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarında yaptırılır. Çevre ve Orman Bakanlığı’na rapor edilen analiz sonuçları ilgili balık çiftliği işletmesi tarafından dosyalanarak muhafaza edilir ve denetimler esnasında istenildiğinde yetkililere gösterilir.

  d) Bu madde hükümleri uyarınca TRIX indeksine göre ötrofikasyon riski yüksek olduğu tespit edilen koy ve körfez alanları hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanları olarak nitelendirilir, bu alanlarda balık çiftlikleri kurulamaz ve mevcut balık çiftlikleri kapatılır.  MADDE 6 – (1) Balık çiftlikleri bu Tebliğde belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda Bakanlıkça denetlenir. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 24631 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinin 6 ncı madde hükmü gereğince denetimle ilgili olarak balık çiftlikleri, ölçüm ve analiz masraflarını karşılamakla yükümlüdürler. Çevre ve Orman Bakanlığı, denetim ile ilgili bu sorumluluğunu gerekli ekipman ve donanımla yerine getirir.  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanır  Yürürlük

  MADDE 8– (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer  Yürütme

  MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür

  EK-1

  TRIX İNDEKSİ HESAPLAMASI VE ÖTROFİKASYON RİSKİ SKALASI

  TRIX İndeksi = (Log (klorofil-a x %O2 x TİN x TP) + 1.5) x 0.833

  Klorofil-a : Sudaki klorofil-a konsantrasyonu (µg/L);  %O2 : Doygun miktardan sapan mutlak oksijen yüzdesi = |%ÇO – 100|  TİN : Toplam çözünmüş inorganik azot, N-(NO3+NO2+NH4), (µg/L);  TP : Toplam fosfor (µg/L).  Formülde kullanılan klorofil-a ve oksijen yüzdesi (%O2) bileşenleri üretimle, yani fitoplankton biyo-kütlesiyle ve üretim dinamiğiyle, doğrudan ilişkili indikatörlerdir. Başka bir deyişle, TRIX İndeksi, besin tuzları girdisine ve ortamdaki biyo-kütle üretimine bağlı olarak kıyısal sistemde neler olduğunu ve olabilecekleri özetlemektedir. Formüldeki dört değişkene göre hesaplanan TRIX indeksi değerleri, 0-10 arasında değişen katsayılarla ifade edilir.  Buna göre hesaplanan TRIX indeksine göre belirlenen ötrofikasyon riski skalası aşağıdaki tabloda verilmektedir.  Tablo. Ötrofikasyon Riski Skalası

  TRIX İndeksi (Tİ) Açıklama

  Tİ < 4 Ötrofikasyon Riski Yok

  4 ≤ Tİ ≤ 6 Ötrofikasyon Riski Yüksek

  Tİ > 6 Ötrofik
  "Totally Addicted To Bass"
  Av.Mustafa PAKER (1980) - Göztepe/İZMİR

 2. #2
  ZIPKINCI Mert TOPOYAN(katiti) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10-12-2005
  Mesajlar
  3.841
  Mustafa teşekkürler, inşallah uygulaması takp edilmeyen diğer yasal düzenlemeler gibi olmaz...
  Mert Topoyan

  İzmir - 1978

  Navigare necesse est...

 3. #3
  Administrator Mustafa PAKER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21-04-2004
  Bulunduğu yer
  Göztepe/İzmir
  Yaş
  39
  Mesajlar
  12.061
  Tebliğ ile 1/5/2007, 13/5/2007 gibi kesin tarihler belirtildiğinden mecburen uygulayacaklar. Bana kalırsa az süre vermişler çünkü bu işlemler bir hayli zaman alır. Ocak ayındayız zaten, yaklaşık 4 ay ve yapılması gereken bir çok işlem var. Tahminimce yaza yetişmek istemişler. Tabii kaldırılacak balık çiftlikleri geride çok katı atık bırakacak, umarım onlar için de bir şeyler yaparlar.
  "Totally Addicted To Bass"
  Av.Mustafa PAKER (1980) - Göztepe/İZMİR

 4. #4
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  44
  Mesajlar
  7.224
  Bunun farkında olan bu işi büyük oynayan çiflikler zaten aylar önceden önlem almaya başladılar ve taşıdılar. Ufak çifliklerde başta yaptıkları hatanın ceremesini çekecekler.

 5. #5
  idahunter
  Guest
  ben bir şeyin farkedeceğini zanettmiyorum bardağın ha içine pislemişsin ha kenarına. bizlerin pet şişenin kapağını atmaya bile kıyamadığımız denizimizi rezil rüsva ediyorlar...durum çok vahim çok.

 6. #6
  Mehmet Şanlı
  Guest
  Hakkıyla uygulanacağını zannetmiyorum ama yine de bir gelişme...

 7. #7
  ZIPKINCI
  Üyelik tarihi
  24-09-2006
  Yaş
  44
  Mesajlar
  7.224
  Tüm çiflikler sahilden teker teker taşınıyor arkadaşlar. Çeşme bölgesinde hepsi açığa gidiyor. Sökülmüş hepsi. Bu iyi bir gelişme
  Artık burası çiflik dalamazsın, denizlerimizde akıntısız bölgelerin pisliği ve düzensizlik kalkıyor.

 8. #8
  Turgay GÖÇMEN
  Guest
  bu sefer işi sıkı tutuyorlar ,inşaallah iyi olur

 9. #9
  Elaman
  Guest
  Teşekkürler Mustafa tam aradığım bilgiler...

 10. #10
  cipura
  Guest
  arkadaşlar balık çiftliklerinin denizden anaç toplamasıyla ilgili herhengi bir kanuni bilgisi olan varmı?? cevap verirseniz çok sevinirim


  şimdiden çok saolun

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Ayın Trofesi (Ocak/2007) Ocak Ayı 1. Emre İNAN -AKYA
  By Aşkın YILDIRIM in forum Trofe Seçimleri
  Cevaplar: 71
  Son Mesaj: 14-04-2008, 01:16
 2. 20 ocak 2007 avı
  By Cüneyt AKAY in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 45
  Son Mesaj: 21-05-2007, 12:55
 3. Haber-balık çiftlikleri
  By Aşkın YILDIRIM in forum Duyuru
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 17-04-2007, 11:54
 4. ocak 2007 levrek bollugu
  By m.çolpan in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 24-01-2007, 21:10
 5. ocak 2007 karaburun izmir dalış
  By kılçık in forum Ege Bölgesi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-01-2007, 20:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504